Mänsklighetens ogjorda skuggarbete

Jag skrev denna text inspirerad av Carl Jungs bok ”Arketyper och drömmar” (översatt från tyska av Lars W Freij, skriven av Jung mellan åren 1929-1959). Vissa avsnitt i boken beskrev dagens kaotiska värld så till den grad mitt i prick att jag kände mig som Newton då han fick äpplet i huvudet.

Den stora tänkaren Carl Jung

Av all psykoterapeutiska och -analytiska inriktningar som uppstod i Sigmund Freuds kölvatten är den som Carl Jung utvecklat den mest intressanta. Han var en stor tänkare och gjorde otroligt värdefulla synteser mellan människans psyke, symboler, myter, religion och filosofi. Någon har t.o.m. kallat honom alkemist. Jung har definitivt inte fått det erkännande från det vetenskapliga samfundet som han skulle ha förtjänat, trots att han med sin bakgrund i medicin strävade till att alltid ha en vetenskaplig utgångspunkt för sitt arbete. Jung var definitivt mycket mer än bara en läkare inriktad på psykoterapi.


Det personliga och det kollektiva omedvetna

Jungs tankar kring det omedvetna är logiska och känns intuitivt rätta. Enligt Jung finns det både ett personligt och ett kollektivt omedvetet som är gemensamt för hela mänskligheten. Det är viktigt att försöka nå och förstå, dvs medvetandegöra, det omedvetna av den enkla orsaken att det omedvetna är en kraft påverkar oss, våra tankar, känslor och handlingar, oberoende av om vi vet det eller vill det. Därför är det alla gånger bättre att vara medveten om dessa krafter som finns bakom. Det är väl litet som att välja mellan att försöka hitta vägen i mörker med eller utan en lampa, eller som att leva sitt liv vaken eller sovande.

Att nå det omedvetna

Det omedvetna kan man nå och förstå på olika sätt men framför allt genom att tolka och analysera drömmar, ofta med hjälp av arketyper, symboler och mytologi. Psykoanalys är ett sätt, men definitivt inte det enda eller det snabbaste.


Men att börja jobba med det omedvetna är varken en lätt eller angenäm uppgift. Jung liknar detta med att se sig själv i en slags själsspegel. ”Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning.”


Lär känna din skugga

Det första steget är att lära känna sin skugga, dvs. den del av ens personlighet som vi föredrar att hålla dold, alla våra inte önskvärda tankar, känslor och handlingar som vi inte är medvetna om.

I drömmar symboliserar ofta vattnet skuggan. ”Den som blickar ned i vattnets spegel ser först sin egen bild…”


Du kan lära känna din skugga genom att lära av dina starka ’negativa’ känslor, tankar eller ologiska handlingar i olika situationer. Känslor är meddelanden, och särskilt de negativa är viktiga meddelande som man inte skall leva ut utan reflektera över. Hur gör man det? Jo, genom att helt enkelt stanna upp och känna känslan, vara i tanken eller gå igenom handlingen utan att censurera eller skämmas. Genom meditation. Du är inte din känsla, tanke eller handling, men din uppgift är att förstå dem som meddelanden som du har fått och varför.


Det kollektiva skuggarbetet


I det personliga omedvetna är människan subjekt (den som styr handlingen), i alla fall skenbart, men i det kollektiva omedvetna är människan alltid objekt (den som blir styrd). I urminnes tider hade gudarna stort inflytande på människornas liv. Gudarna skapade och inverkade i det dagliga livet. I modern tid är det ’faktorer’ som gör att det ena eller det andra händer. (Ordet ’faktorer’ kommer från latinets facere som faktiskt betyder att göra eller skapa).

På vilket sätt påverkas du och ditt liv av faktorer som du inte är medveten om?


Den verkligt stora verkliga faran är att inte vara medveten

Efter en lång introduktion kommer vi nu till den stora tanken som Jung för fram och som jag insåg att har en skrämmande parallell till världssituationen just nu. Därför citerar jag direkt från boken:

”…Att man inte vet om något är dock ingen garanti för säkerhet – tvärtom ökar det osäkerheten och därför är det nog trots vår rädsla bättre att veta om vi är hotade. Att ställa den rätta frågan är detsamma som att till hälften ha löst ett problem. I alla händelser vet vi då att den största fara som hotar oss är förbunden med oförutsebarheten hos den psykiska reaktionen. Så har också insiktsfulla människor sedan länge förstått att yttre historiska betingelser, av vad slag de vara må, endast är tillfällen, startpunkter för de faror som verkligen hotar vår tillvaro. Dessa är de politiskt-sociala vanföreställningarna i samtiden, vilka inte kan uppfattas kausalt, som nödvändiga följder av yttre betingelser, utan som det kollektivt omedvetnas avgöranden.”

Världen psykiska ohälsa

En av världens stora sanningar, naturlagar, är att det som händer med individen också återspeglar sig på kollektivet, på hela mänskligheten. Detta är t.ex. vad som avses i bönen ’Fader vår’ då man säger ”så som i himmelen, så och på jorden”.


Precis som varje människa bör göra sitt egna skuggarbete, borde även kollektivet/mänskligheten göra det. Men varje människa som faktiskt gör sitt skuggarbete och försöker medvetandegöra det omedvetna bidrar samtidigt till att minska mänsklighetens omedvetna. Om huvuddelen av mänskligheten inte har gjort sitt skuggarbete, är det kollektiva omedvetna en stor okontrollerbar potentiellt farlig, kanske även destruktiv, okänd kraft som påverkar alla människor.


T.ex. så var Hitler och Nazi-Tyskland produkter av sin tids kollektiva omedvetna.


Tyvärr är det kollektiva omedvetnas inflytande inte minskat utan ökat under de 60-90 år som gått sen Jung skrev ned sina tankar om arketyper och drömmar. Därför ser världen ut som den ser ut i dag. Jung skulle antagligen ha sagt att underjordens makter håller på att ta över.

Jag rekommenderar:
Sedan Jung har det omedvetna blivit ett vardagligt uttryck som de flesta känner till och har en uppfattning om. För den som vill bekanta sig med Carl Jung, rekommenderar jag hans biografi, ursprungligen utgiven på tyska år 1961, utgiven på svenska under titeln ”Mitt liv – Minnen, drömmar, tankar”.