WHO ja sen pandemiasopimusehdotus on toiseksi suurin uhka Suomen itsenäisyydelle

WHO suunnittelee Kansainvälisen terveyssäännöstön muuttamista radikaalisti, ja Suomen valtamediassa asia ei ole edes ylittänyt uutiskynnystä. Toteutuessaan sopimus tulisi rajoittamaan suomalaisten perus- ja ihmisoikeuksia ja tunkeutuisi vakavalla tavalla Suomen kansallisen päätöksenteon alueelle. Sopimusehdotukseen liittyy myös erittäin pitkälle viedyt taloudelliset velvoitteet Suomelle.

Neuvotteluissa Suomea edustaa käytännössä EU, joka ei ole WHO:n jäsen

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan WHO on ”Suomen terveyspolitiikan kehittämisen ja arvioinnin tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani” ja Suomen neuvotteluvaltuuskuntaan kuuluvat STM, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mutta eduskunnalle syyskuussa annetun tiedonannon mukaan Suomi tukeutuu kuitenkin neuvotteluissa pitkälti EU:hun. Muistiossa todetaan, että ”käytännön järjestelyiden mukaan komissio ja jäsenmaat neuvottelevat yhdessä niistä kysymyksistä, jotka kuuluvat jaettuun toimivaltaan, ja jäsenmaiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä jäsenmaat neuvottelevat yhdessä”. EU ei kuitenkaan ole WHO:n jäsen, sillä ole äänivaltaa eikä siten saa myöskään äänestää.

Neuvottelut tällä viikolla Genevessä

Tällä viikolla (27.2. – 3.3.) Genevessä neuvotellaan Zero Draft of the WHO CA+ -dokumentista, eli Nollaluonnoksesta. Tähtäimenä on Kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health Regulations 2005) muuttaminen ja siihen edetään iteratiivisesti eli asteittain. Valmista pitäisi olla toukokuussa 2024, jolloin sopimus/sopimukset hyväksytään World Health Assemblyn kokouksessa.

Pelastetaan Suomen lapset -lääkärijärjestö on yksityiskohtaisesti kirjoittanut aiheesta 10.2. otsikolla WHO:n Kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset: KATASTROFI!

Ehdotetut ja jäljitetyt muutokset Kansainväliseen terveyssäännöstöön löytyvät tästä englanniksi.

Ehdotettuja muutoksia kansainväliseen terveyssäännöstöön
(Huom! Yhteenveto, käännökset ja niihin liittyvät mahdolliset virheet ovat allekirjoittaneen)

Yksi vakavimmista muutosehdotuksista on, että sopimuksen soveltamisen yhteydessä ehdotetaan poistettavaksi ”täysi kunnioitus ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kohtaan” (Artikla 3, Kohta 1). Toinen kyseenalainen muutosehdotus on, että päätäntävaltaa pandemia- ja potentiaalisissa pandemiatilanteissa (Artikla 2) myös Suomessa annettaisiin WHO:lle ja nimenomaan sen pääjohtajalle Tedrosille (Artikla 12). Tällaisissa tilanteissa WHO/pääjohtaja voisi määrätä kansallisten päätösten ylitse Suomessa suomalaisille mm. lääkärintarkastuksia, rokotuksia, muita testejä, karanteenia, eristämistä ja jäljittämistä (Artikla 18, Kohta 1). Pääjohtaja päättäisi pandemia ja myös potentiaalisten pandemia -tilanteiden alkamisista ja loppumisista (Artikla 12 ja 49).

Jos ihmisten perusoikeudet pandemiatilanteissa eivät ole tärkeitä, niin huomattavaa on, että sen sijaan kansainvälistä kuljetusta ja kaupankäyntiä suojellaan kauttaaltaan läpi dokumentin.

Tässä muita hälyttäviä muutosehdotuksia, joita säännöstöstä löytyy:

 • WHO:n pääjohtajan antamat määräaikaiset tai WHO:n antamat pysyvät suositukset ovat sopimusosapuolille sitovia. (Artikla 1; Artiklat 15 ja 16) ja sopijaosapuolimaat sitoutuvat noudattamaan niitä (uusi Artikla 13A, kohta 1).
 • Suomen on perustettava Kansainvälisen Terveyslainsäädännön yksikkö, joka on vastuussa Kansainvälisen Terveyslainsäädännön toimeenpanemisesta WHO:lle – ei Suomen viranomaiselle. Yksikölle on varattava omat resurssit, sekä taloudelliset että henkilöresurssit (Artikla 4).
 • Suomen on pyynnöstä myös autettava, yhdessä muiden kehittyneiden maiden kanssa, muita maita (myös taloudellisesti), jotta tämän apua pyytävän maan sopimusvastuut WHO:lle täyttyvät (Artikla 5, kohta 1 ja 3; Artikla 44).
 • Suomen on toimitettava WHO:lle kaikki WHO:n vaatimat tiedot, ja uutena listalle on lisätty ihmisten geneettinen tieto (Artikla 6, kohta 2).
 • WHO:lla on ilmeisesti myös oikeus vapaasti jakaa saamansa ihmisten terveystieto (ml geneettinen tieto) kaikkien sopimusosapuolimaiden välillä (Artikla 6, Kohta 2) sekä UK:n ja muiden kansainvälisten ja paikallisten organisaatioiden kanssa (Artikla 11). Terveystiedon jakamiseen ei edellytetä ihmisten ja GDPR:n mukaista suostumusta, vaan pelkkä Suomen valtion suostumus riittäisi (Artikla 45).
 • WHO:n antamat suositukset voivat myös perustua muihin tietolähteisiin kuin sopimusosapuolimaiden antamiin tietoihin, ja tässä yhteydessä WHO:n ei tarvitse paljastaa tietolähteitään. (Artikla 9).
 • WHO:n pääjohtajan määrittelemässä (Artikla 12) pandemia- tai potentiaalisessa pandemiatilanteessa WHO:n antama yhteistyötarjous sopimusosapuolimaalle on käytännössä sitova käsky toimia WHO:n ohjeiden mukaan (Artikla 10).
 • WHO voi tehdä yhteistyötä ei-valtiollisten toimijoiden kanssa (Artikla 12, kohta 7; Annex 1). Syyskuussa WHO ilmoittikin jo, että se on perustanut pandemiatilanteita varten rahaston, ja lahjoittajien joukossa on merkittävät ei-valtiolliset lahjoittajat kuten Bill & Melinda Gates Foundation ja Rockefeller Foundation.
 • Suomen olisi WHO:n pyynnöstä ja ilmaiseksi (uusi Artikla 13A) toimitettava terveystuotteita, teknologiaa, seulonta- ja muita laitteita, suojavarusteita, terapeuttisia tuotteita ja rokotteita sekä henkilöresursseja hallintajärjestelmiä ja nopean toiminnan tiimejä varten (Artikla 13, Kohta 5).
 • Sitova yhteistyö WHO:n kanssa kattaa myös mm yhteistyötä terveystiedon ja terveystoimenpiteiden liittyvän disinformaation torjunnassa (Artikla 44, Kohta 1h).

Zero Draft (Nollaluonnos) -dokumentti
(Huom! Yhteenveto, käännökset ja niihin liittyvät mahdolliset virheet ovat allekirjoittaneen)

Nollaluonnos sisältää enemmän periaatteita mutta tähtää pehmeämmästä tyylistään huolimatta selvästi samoihin pandemiasopimusmuutoksiin. Alla muutama poiminto:

 • Sopijaosapuolimaat järjestävät globaalin mekanismin kompensoimaan rokotehaittoja (Artikla 9, kohta 5). Eli ilmeisesti kuten COVID-19 -injektioiden kanssa, lääketehtailla ei tule jatkossakaan olemaan mitään vastuuta siitä, mitä heidän injektiot sisältävät ja mitä vaikutuksia niistä aiheutuu, vaan tämä globaali mekanismi tulisi hoitamaan nämä vastuut. 
 • 20 % Suomen tuottamista pandemiatuotteista (esim. diagnostiset tuotteet, rokotteet) on jatkuvasti annettava WHO:lle siten, että 10 % on WHO:lle ilmaista ja 10 % annetaan alennetuin hinnoin (Artikla 10, kohta 3 h). Suomen on myös huolehdittava näiden tuotteiden lähettämisestä WHO:lle.
 • Suomen on säännöllisin väliajoin arvioitava pandemiavalmius ja raportoitava tästä WHO:lle sen haluamalla tavalla (Artikla 13).
 • Suomen on lainsäädännössä määriteltävä, miten ihmisoikeuksia rajoitetaan pandemiatilanteissa (Artikla 14, kohta 2a) ja perustettava Suomen hallitukselle neuvoa antava komitea (Artikla 14, kohta 2b), joka ottaa kantaa, miten ihmisoikeuksiin puututaan.
 • Suomen on annettava WHO:lle pääsy Suomeen, mikäli täällä syntyisi pandemiatilanne (Artikla 15, kohta 1f).
 • WHO:n pääjohtaja julistaa yksinoikeudella pandemiatilanteet (Artikla 15, kohta 2).
 • Suomen on perustettava pandemioiden tietoisuus-/valistuskampanjoita (Artikla 17, kohta 1a) sekä niihin liittyvän disinformaation monitoroinnin (sosiaalisen kuuntelemisen) ja torjumisen (Artikla 17, 1b).
 • Suomen tulisi allokoida vähintään 5 % nykyisistä terveysmenoistaan WHO:lle pandemiavarautumiseen (Artikla 19, kohta 1c) tarkoittaen terveysmenojen määrärahojen pienentämistä ja suhteellista siirtymistä pandemioiden/potentiaalisten pandemioiden torjumiseen.
 • Suomen tulisi myös allokoida XX % BKT:stä kansainväliseen pandemiantorjuntaan (Artikla 19, kohta 1d) erityisesti kehittyville maille kohdennettuna.

Mikä on Suomen virallinen kanta tällä hetkellä?

Syyskuun jälkeen eduskunnalle ei ole annettu uutta tiedonantoa, vaikka edellinen WHO/INB kansainvälinen neuvottelu oli joulukuussa. STM:n syyskuun muistiossa eduskunnalle, todetaan, että

 • ” Suomelle on tärkeää kunnioittaa jäsenmaiden toimivaltaa terveyspolitiikan määrittelyssä ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Suomi pitää tärkeänä, ettei sopimuksiin sisällytetä sellaisia velvoitteita tai toimivaltuuksia, jotka rajoittaisivat kansallista toimivaltaa kansanterveysuhkan aikana.” (s. 3)
 • ” Suomi ei voi hyväksyä velvoitteita kansalliseen turvallisuuteen liittyvän tiedon rajoittamattomaksi luovuttamiseksi. Suomi ei voi myöskään hyväksyä velvoittavaa sääntelyä terveydenhuollon henkilöstön liikkuvuuteen liittyen.” (s. 4)

Ei voi muuta kuin toivoa, että yllä oleva Suomen linja säilyy.

WHO ja sen taustalla olevat kaupalliset tahot haluavat nyt maailmanlaajuista valtaa

Tähän aiheeseen liittyy myös huomattava asiakirja- ja käsiteviidakko. Erityisen tärkeässä roolissa on One Health (YksiTerveys) -käsite, joka ei pelkästään viittaa ihmisten vaan myös eläinten ja luonnon (lue: ilmaston) terveyteen. One Health tarkoittaa myös yhtenäistä, integroitua, koordinoitua ja yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa kaikille maille ja koskien kaikkia välineitä ja toimenpiteitä pandemia- ja potentiaalisissa pandemiatilanteissa. Pandemioiden torjunnassa tullaan ensisijaisesti kehittämään geeniteknologiaan perustuvia rokotteita.